Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVODŮ ČEZ RUNTOUR
Pořadatelem virtuálních závodů je nezisková společnost Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM, IČ: 116 60 627, se sídlem Šenovská 1638, 735 41 Petřvald, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě Spisová značka: N 1379. Pořadatel je dále také označen jako „prodávající“.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztah mezi smluvními stranami v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některý z virtuálních závodů). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nezavodim-pomaham.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
-adresa pro doručování: Nadační fond NEZÁVODÍM-POMÁHÁM IČ: 25716964, se sídlem Šenovská 1638, 735 41 Petřvald
-adresa elektronické pošty: info@nezavodim-pomaham.cz
-telefon: +420 608 826 611

1.3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce startovného. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.8. Tyto obchodní podmínky též informují Kupujícího o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.9. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce .

1.10. Prodávající tímto Kupujícího informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

1.11. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem.

2. REGISTRACE & OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DEFINICE POJMŮ

2.1. Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webové stránky NF NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Bez registrace není možný nákup startovného ani účast na virtuálních závodech.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou uvedeny správně a pravdivě, a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souhlasu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Údaje uvedené v rámci objednávky se Kupující při jakékoliv jejich změně zavazuje aktualizovat a informovat o této skutečnosti Prodávajícího. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání startovného jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejňovány nebo poskytovány třetím osobám. Výjimkou je situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednávaného zboží (doručení na adresu, transakce apod.).

2.4. Závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí virtuální závod dle daného projektu.

2.5. Virtuálním závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí virtuální závod, kterého se zúčastní registrovaní sportovci s předem zakoupeným startovným. Pro účast ve virtuálním závodu je vyhlášeno období několika dní, ve kterém se mohou závodu účastnit. Podmínkou účasti ve virtuálním závodu je vedle registrace do závodu zaplacení startovného.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Možnost registrace na daný závod na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky

3.3. Na webové stránce jsou obsaženy informace o závodech , a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé závody. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Pro objednání startovného vyplní Kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-objednávaném startovném,
-způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací). Akceptace je zaslána Prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty Kupujícímu na elektronickou poštu kupujícího.

3.7. Uhrazením startovného podporuje Kupující provoz Nadační fondu NEZÁVODÍM-POMÁHÁM. Kupující má možnost vedle ceny za startovné darovat jakoukoliv částku a podpořit ty, kteří to potřebují i jiným způsobem, který najde na stránkách NF.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
(I) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
(II) bezhotovostně platební kartou;

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (slovy: „tří“) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) OZ , nelze z důvodů uvedených v tomto ustanovení občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy.

5.2. Pokud by registrovaný účastník nemohl virtuální závod splnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele, startovné se nevrací zejména s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícího na plánování závodů.

5.3. Vyšší mocí a důvody, které nevznikly ze strany pořadatele se rozumí zejména, živelná pohroma, epidemie, vládní nařízení zakazující účast na takových to akciích apod.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nezavodim-pomaham.cz . Informaci o vyřízení stížnosti K zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 16. 8. 2021.

7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

7.4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Aktuální obchodní podmínky v době uzavíraní kupní smlouvy, který mi se smlouva řídí, jsou zaslány Kupujícímu po provedení objednávky na elektronickou adresu spolu s potvrzením o přijetí objednávky.

7.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vyhotoveno: V Petřvaldě dne 16.8.2021